BILTEN br  30                                            

 FSPLogo

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA PODRUČJA  ZRENJANIN

Br 1-30/ 2024

12.06.2024 g

 

                                             PODRUČNA  FUDBALSKA  LIGA ZRENJANIN

  Član 15 Propozicija takmičenja PFL Zrenjanin 

 Pravo nastupa zbog dobijene 4-2 opomene u  kolu nema:

 - ĐOGO STEFAN - RADNIČKI 1911 /LAZIĆ DEJAN - 2 OKTOBAR

   

 

         Napomena : I pored evidencije saveza isključivu odgovornost za nastup igrača ima klub:

                                                                                sekretar FSP Zr Bikić Nenad      

                                                                        KOMESAR TAKMIČENJA PFL ZRENJANIN

                                                                                                O D L U K A :

 

   ČLAN 57 DP FSS

  - ALEKSIĆ MARKO - BILEĆANIN - 6utakmica zabrane nastupa

 

 

 

 

 

 

                                                              Komesar takmičenja PFL Zrenjanin

                                                                                 ŠIBUL IVAN  sr

POUKA O PRAVNOM LEKU : Protiv svih gore navedenih Odluka Komesara za takmičenje donetih u prvom stepenu zainteresovane strane imaju pravo žalbe drugostepenom organu Komisiji za žalbe FSP Zrenjanin . Rok za dostavljanje žalbi je 48 sati od dana prijema prvostepenih Odluka - objave na zvaničnom sajtu FSP Zrenjanin 
Uz žalbu obavezno priložiti dokaz o blagovremeno uplaćenoj taksi od 5.000,00 din. ( ,,Fudbal,, vanredni broj 32 ) na tekući račun saveza: 265-3300310016082-70 .
Netaksirane , neobrazložene , blagovremeno ne upućene , kao i žalbe upućene bez potpisa ovlašćenog lica  – BIĆE ODBIJENE.